Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Yhdistyslain, Henkilörekisterilain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisterija tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Tango Alegria ry, Kotakaari 6, 70800 KUOPIO

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Heikki Valkonen, rekisteri@tangoalegria.fi, 0400 671 958

3. Rekisterin nimi
Tango Alegria ry:n jäsenluettelo

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
 Yhdistyslaki (26.5.1989/503) 11 §
 Jäseneksi liittyneen henkilön oma ilmoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin ja yhdistyksen sääntöjen määräämien
maksujen seuranta.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
 Yhdistyslain 11 §:n vaatimat jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka
-Jäsenen yhteystietoina sähköpostiosoite, katuosoite tai puhelinnumero. Näistä yksi on pakollinen ja
kaksi muuta vapaaehtoisia.
-Jäsenen maksamat jäsen- ja kausiharjoitusmaksut
Jäsenen tiedot säilytetään jäsenyyden ajan siihen saakka kunnes hän ilmoittaa eroavansa yhdistyksen
jäsenyydestä tai hänet on yhdistyksen sääntöjen 4 §:n perusteella erotettu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä liittymis- tai muutosilmoituksen tai www-lomakkeen
kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Tietoja ei julkaista eikä luovuteta muille tahoille.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan
asianmukaisesti. Rekisteritiedot säilytetään EU:n alueella sijaitsevassa pilvipalvelussa. Rekisterinpitäjä
huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen
turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain yhdistyksen toimihenkilöiden
toimesta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa
tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
kuukauden kuluessa)